Zijn COVID-19 vaccinaties voor kinderen vanaf 5 jaar zinvol of niet ?

Beste bezoeker,

Op deze pagina staat het welzijn van onze kinderen centraal. De overheid voert momenteel een campagne om alle kinderen vanaf 5 jaar te laten vaccineren tegen COVID-19.

En daarover maken we ons zorgen, want hierover is nog heel weinig bekend. Misschien wel te weinig. De vraag is dus of het zinvol is om kinderen vanaf 5 jaar te laten vaccineren tegen COVID-19. We hebben onszelf enkele bedenkingen gemaakt. En u heeft zich als ouder hierover wellicht eveneens vragen gesteld.

Op de vragen die we verzameld hebben, zijn we op zoek gegaan naar antwoorden in de huidige bestaande wetenschappelijke literatuur en verslagen met betrekking tot de corona-epidemie. Bij elk item hebben we geprobeerd alvast kort een eerste conclusie te trekken op basis van de door ons gevonden en gelezen literatuur, waarbij we steeds de bron vermelden. Zonder twijfel is dit een selectieve lezing, maar wel met gegevens die volgens ons momenteel te weinig aan bod komen in de reguliere media.

We horen ook graag van u over zaken die we mogelijk over het hoofd gezien hebben. Niemand kan op dit moment alles overzien, dus lijkt het ons het beste om alle puzzelstukjes die we kunnen verzamelen verder samen te leggen.

We benadrukken nogmaals dat we ons, als ongeruste ouders, op dit moment vooral zorgen maken over onze kinderen. We begrijpen niet hoe het vaccineren van onze kinderen een duurzame oplossing kan bieden voor de huidige epidemische crisis.

Verbindende groeten!

Uit een grote observationele studie in Duitsland blijkt dat in de leeftijdsgroep van 5-17 jaar geen enkel gezond kind overleed aan COVID-19 uit een groep van 751.000 kinderen met een bewezen doorgemaakte infectie met het SARS-CoV-2 virus[1].

In het recente advies van de Nederlandse Gezondheidsraad van 10 december 2021 m.b.t. vaccinatie van kinderen[2], lezen we dat de COVID-19-gerelateerde sterfte onder Engelse kinderen van 5-11 jaar zeer laag is: naar schatting overleed ongeveer 1 op 1.000.000 kinderen met een SARS-CoV-2 infectie[3].

Volgens de recente gegevens van Sciensano wordt er ook in België nauwelijks sterfte door COVID-19 vastgesteld in de leeftijdsgroep van 0-24 jaar[4]. Verder vermeldt de Belgische Hoge Gezondheidsraad in haar rapport van 17 december 2021 dat er tussen maart 2020 en februari 2021 geen enkel kind van 5-17 jaar in België is overleden ten gevolge van COVID-19[5].

Het ECDC (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) rapporteert in 2021 twee sterfgevallen van kinderen in Europa van 5-11 jaar voor de periode waarin de deltavariant dominant werd en bleef (week 28-39)[6].

Bijkomende informatie en discussie m.b.t. bovenstaande vraag kunt u terugvinden in de bronnen:[7][8][9][10][11]

Gezonde kinderen van 5-11 jaar worden zo goed als nooit zwaar ziek na een SARS-CoV-2 infectie. In een Duitse studie waarbij het totale aantal ziekenhuisopnames geassocieerd met SARS-CoV-2 infectie 359 per 100.000 kinderen was, is de IC-opname 0,17 per 100.000. De overlijdensproportie is 0,009 per 100.000. Kinderen zonder comorbiditeit blijken significant minder kans te hebben op een ernstig of dodelijk ziekteverloop. Het laagste risico wordt waargenomen bij kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeit. In deze groep is de IC-opname 0,02 per 100.000 en kan het sterftecijfer niet worden berekend vanwege het ontbreken van gevallen[12].

Daarom vermenigvuldigt het virus zich ook minder snel bij een kind en zal een kind het virus veel minder verspreiden dan een volwassene, gezien de verspreiding vanuit de luchtwegen gebeurt[13].

Recent[14] werd een vergelijkende studie naar antilichaam- en cellulaire immuniteit bij kinderen van 3-11 jaar en volwassenen gepubliceerd. De antilichaamproductie tegen het spike-eiwit (de mantel van het coronavirus) is hoog bij kinderen. Na een doorgemaakte infectie blijkt de immuunreactie tegen andere coronavarianten zeer goed te zijn.

Uit een andere grote studie in Israël[15] komt tot uiting dat natuurlijk opgedane immuniteit na het doormaken van een infectie met het virus beter beschermt dan twee injecties Pfizer vaccin. Hier worden bij mensen jonger dan 60 jaar 673.676 gevaccineerden vergeleken met 62.883 ongevaccineerden die reeds een infectie hadden doorgemaakt en dus een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. De kans op herinfectie was 13 keer hoger bij de gevaccineerden t.o.v. de ongevaccineerden die eerder besmet waren. De kans op symptomatische COVID-19 is 27 keer hoger bij gevaccineerden t.o.v. ongevaccineerden met een doorgemaakte infectie (voor mensen jonger dan 60 jaar). De kans op hospitalisatie bij gevaccineerden is 7 keer hoger t.o.v. ongevaccineerden met een doorgemaakte infectie. Dit zegt uiteraard niets over het risico dat men loopt op hospitalisatie in deze bevolkingsgroep vóór infectie, welke zeker bij bepaalde leeftijdsgroepen groter is als men kiest om zich niet te laten vaccineren. Echter, zoals eerder gesteld is de kans op hospitalisatie bij kinderen zeer klein. Na infectie zal het natuurlijk immuunsysteem van kinderen veel robuuster bijdragen aan groepsimmuniteit.

Volgens een Nederlandse studie[16] heeft naar schatting 2 op 3 kinderen jonger dan 12 jaar ondertussen de infectie reeds doorgemaakt. Symptomatologie en ernst van de ziekte van SARS-CoV-2 bij kinderen is vergelijkbaar of minder erg dan aandoeningen van de luchtwegen door andere oorzaken (bv. influenza, RSV). Bij volwassenen worden SARS-CoV-2 positieve episodes gekenmerkt door meer en langdurige symptomen en een hogere ernst. Deze bevindingen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over het COVID-19 beleid dat gericht is op kinderen. Voor de situatie in België hebben we geen bron gevonden.

Meer informatie m.b.t. bovenstaande vraag kunt u terugvinden in de bronnen:[17][18]

Met betrekking tot vaccinatie tegen COVID-19 bij kinderen zonder onderliggende aandoeningen wordt het volgende geformuleerd over het mogelijke voordeel in termen van bescherming van de gezondheid van kinderen in geval van infectie met SARS-CoV-2:

  • In dit stadium neemt het comité er nota van dat slechts beperkte gegevens bestaan over het beschermende effect van vaccinatie tegen het optreden van het Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (‘PIMS’) met een geschatte frequentie van 1 op 3.000 kinderen met COVID-19 infectie.
  • Er blijven ook veel vragen over het long COVID-syndroom bij kinderen. Het comité stelt vast dat er meer klinische studies nodig zijn om conclusies te kunnen trekken over de prevalentie/het voorkomen van een dergelijk syndroom bij kinderen en over het voordeel/belang van vaccinatie om het risico op het ontwikkelen van dit syndroom te verminderen.
Het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) heeft nog geen enkel COVID-19 vaccin goedgekeurd in eender welke leeftijdscategorie. In Europa bestaat er slechts een CMA (Conditional Marketing Authorisation), maar nog geen MA (Marketing Authorisation). Niemand is dus verantwoordelijk. Als het misloopt, staat u er alleen voor. Producenten[21][22] hebben immuniteit van vervolging verkregen bij de contractonderhandelingen. De boodschappen in de media zijn misleidend doordat ze de nadruk leggen op de term “goedgekeurd” zonder erbij te vertellen dat deze voorwaardelijk is.

Wij vinden het dan ook vreemd dat er steeds verteld en geafficheerd wordt bij apothekers, huisdokter praktijken, vaccinatiecentra, ziekenhuizen, media, … dat de vaccins “veilig” zijn. Wat betekent dat dan ?

Noch rechtsmatig via de vaccinproducenten zelf (wegens de uitgeroepen noodsituatie)[23], noch door de overheid (geen verplichte vaccinatie, dus eigen keuze)[24].

De belangrijkste bijwerkingen van de mRNA-vaccins tot nu toe, myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) werden pas opgemerkt na uitgebreid gebruik[25][26], en werden niet opgemerkt tijdens de klinische studies.

Er zijn een tweetal studies[27][28] op basis van een actieve surveillance beschikbaar waarin het verhoogde risico op een hartspierontsteking na vaccinatie met de mRNA-vaccins wordt beschreven. Het tijdsinterval dat hiervoor gebruikt wordt, loopt van de dag van vaccinatie tot veertien dagen na de 2e vaccinatie. Het risico op een ontsteking van de hartspier en het hartzakje is in beide studies het hoogst bij jongens en jonge mannen. In de eerste studie uit Israël wordt de incidentie – het aantal gevallen van een hartspierontsteking per 100.000 mensen – voor de hele groep op 2,13 gevallen per 100.000 mensen geschat, maar voor jongens en jonge mannen van 16-29 jaar bleek dit 10,69 per 100.000. In de studie uit Hongkong worden alleen jongens en meisjes van 12-18 jaar onderzocht: de incidentie voor de hele groep is 18,52 gevallen per 100.000 jongeren; voor meisjes 4,53 en voor jongens 32,39 per 100.000. In de eerste studie wordt niet gecorrigeerd voor het aantal gevallen van een hartspierontsteking dat in voorgaande jaren vastgesteld werd, in de tweede studie wordt dit wel gedaan. Uit die laatste studie blijkt dat voor de hele groep het risico op een hartspierontsteking – vergeleken met 2020 – 168 keer zo hoog was, en voor jongens 153 keer zo hoog. Dat dit voor de hele groep hoger is dan alleen voor de jongens, wordt veroorzaakt door het gegeven dat er in de groep meisjes in 2020 – voordat de vaccins beschikbaar waren – er geen enkel geval van een hartspierontsteking geconstateerd wordt. Belangrijk is dat beide studies laten zien dat het risico op een myocarditis/pericarditis na de 2e injectie fors verhoogt ten opzichte van na de 1e injectie. Dat wordt nogmaals bevestigd in een patiëntenserie met 139 mensen jonger dan 21 jaar. Uit de studie van Hongkong blijkt grofweg 4/5 van de gevallen op te treden na de 2e injectie. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid in Hongkong besloot het advies te geven om kinderen en adolescenten slechts één dosis van het vaccin te geven.

Vaccinatie zorgt er niet voor dat je langdurig minder besmettelijk bent[29]. Talloze besmettingen zijn vastgesteld in ruimtes waar men werkt met CST of in omgevingen waar iedereen gevaccineerd is. Om besmetting te voorkomen moet een vaccin een zogenaamde mucosomale immuunrespons opwekken[30][31]. Corona is een virus dat zich via de luchtwegen verspreidt en om deze verspreiding te voorkomen, dient de immuunrespons idealiter ook te worden opgewekt in de mucuslaag – de slijmlaag die de cellen van de luchtwegen bedekt. Gezien de huidige vaccins in de bovenarm worden ingespoten, wordt de infectie pas bestreden eens het virus het lichaam is binnengedrongen. Het immuunsysteem bij kinderen heeft net een goed functionerende mucosomale immuunrespons. Dit gegeven stelt dus ook het echte nut in vraag voor vaccinatie van kinderen van 5-11 jaar.

Door het snel veranderende virus, ook aangestuwd door de vele vaccinaties, maar ook door de overdracht naar bijna 800 diersoorten en waarschijnlijk weer terug naar de mens, is dit virus gedoemd om endemisch te worden. Gezien ook gevaccineerde mensen terug besmet én terug besmettelijk kunnen worden, is circulatie van het virus niet te stoppen.

Met andere woorden, het virus zal altijd bij ons blijven en dus endemisch worden[32] in een voor het virus meest optimale balans met betrekking tot besmettelijkheid en ziekteverwerkingspotentieel.

Vaccinaties zullen steeds achterlopen op de op dat moment overheersende virusvariant.

Indien vaccinatie de circulatie van het virus vermindert, dan moet de circulatie het laagst zijn in de hoogst/meest gevaccineerde regio’s. Echter, de data van Sciensano van 26 november 2021[33] wijzen op net het omgekeerde, terwijl de data van 3 januari 2022[34] nauwelijks een afname laten zien in aantal besmettingen t.o.v. de vaccinatiegraad. En ja, we beseffen zelf ook heel goed dat dit een heel dynamisch gegeven is, want deze data zijn afhankelijk van vele factoren zoals aantal injecties, aantal dubbele injecties, aantal dubbele + booster injecties, tijd na de verschillende injecties, snelheid afname vaccinatiebescherming in de tijd, rondgaan van varianten, … De dynamische grafieken van Sciensano leren ons dat de vaccinatiestrategie blijkbaar niet helpt om de epidemie te beteugelen zoals gewenst en verwacht werd. Dat betekent ook dat massale vaccinatie van kinderen hiertoe heel erg weinig zal aan bijdragen.

  • Enerzijds, zeggen dat een booster (en waarschijnlijk nog een volgende booster) nodig blijkt om volwassenen te beschermen tegen de nieuwe omikronvariant, omdat de eerdere twee injecties onvoldoende zouden beschermen, terwijl ze ook nog eens hun werking verliezen na verloop van tijd.
  • Anderzijds, nu twee injecties aanbevelen voor kinderen van 5-12 jaar met een vaccin, ontwikkeld tegen de oorspronkelijke Wuhanvariant, die blijkbaar niet voldoende beschermt tegen de omikronvariant bij volwassenen. Deze variant is op dit moment al dominant aanwezig in België[35] en nu al zo goed als uitgeraasd in Zuid-Afrika[36] op nog geen twee maanden tijd. Bovendien blijkt besmetting met de omikronvariant ook goede bescherming te bieden tegen de verdwijnende deltavariant[37].

We willen u, als goede ouder en grootouder voor uw kinderen en kleinkinderen, vragen om dit alles rustig te bekijken en te bestuderen. Als ouder bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Nogmaals, we willen niemand ongerust of bang maken. We willen vooral dat u ook weet welke informatie we gevonden hebben.

Als uw kind een onderliggend risico heeft bij een mogelijke besmetting, bespreek de voor- en nadelen van een vaccinatie dan eerst grondig met de huisarts en liefst ook met de behandelende specialisten. Ook hier geldt dat een tweede mening geen overdreven luxe is. Uw kind heeft ook maar één leven. Bepaal na een grondige analyse wat het beste lijkt voor uw kind.

Bronnen

[1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1

[2] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/12/10/vaccinatie-van-5–tot-en-met-11-jarigen-tegen-covid-19

[3] https://www.nature.com/articles/s41591-021-01578-1

[4] https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

[5] https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20211217_shc-9680_covid19_5-11y_vweb_2.pdf

[6] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-children-aged-5-11

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437699/

[8] https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-by-Sex-and-Age/9bhg-hcku

[9] https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

[10] https://drive.google.com/file/d/1VxQvAdOqAYaHl_vdn1-PJKa7OiWZaI2_/view

[11] https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-19%20INFECTION%20IN%20CHILDREN_NL.pdf

[12] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1#:~:text=Results%20While%20the%20overall%20hospitalization,severe%20or%20fatal%20disease%20course

[13] https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9.pdf

[14] https://www.nature.com/articles/s41590-021-01089-8

[15] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full

[16] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267600v1?utm_content=buffere7cf0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

[17] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33692194/

[18] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772613421000068

[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437699/

[20] https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/211216_briefadvies_imc_volksgezondheid_-_vaccinatie_kinderen.pdf

[21] https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised

[22] https://www.ft.com/content/12f7da5b-92c8-4050-bcea-e726b75eef4d

[23] https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised

[24] https://www.ft.com/content/12f7da5b-92c8-4050-bcea-e726b75eef4d

[25] https://janbhommel.nl/hartspierontsteking-en-ontsteking-van-het-hartzakje-na-vaccinatie-met-mrna-vaccins/?fbclid=IwAR2ojFfOlKA47rK2TPESrvjKdVYXijjMuSKd6_0vybYArJn1uiL73RGLP5I

[26] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657

[27] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/

[28] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/

[29] https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/gevaccineerd-maar-toch-nog-besmettelijk

[30] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329607/

[31] https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9.pdf

[32] https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2

[33] Incidence_vs._Vaccination_Coverage_per_Municipality_in_Belgium_2021-11-26.pdf

[34] https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB

[35] https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/urrUC

[36] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/

[37] MEDRXIV-2021-268439v1-Sigal_corr.pdf (ahri.org)

Deze pagina werd gepubliceerd op 6 januari 2022