Het klimaatbeleid van onze gemeente

Beste bezoeker,

Op deze pagina wensen we onze bezorgdheid te uiten over de berichtgeving over en het gevoerde beleid omtrent het thema klimaat. Als we de media mogen geloven, stevenen we af op een klimaatcrisis en moeten we dringend actie ondernemen omdat de mens de oorzaak zou zijn van de verandering van het klimaat. Deze overtuiging is zeer problematisch aangezien dit argument telkens wordt aangegrepen om onze burgerlijke vrijheden aan banden te leggen. Zowel de hogere als de lagere overheden springen op de klimaatkar met projecten en voorstellen die niet enkel zinloos zijn, maar de burger vooral veel geld kosten. Geld dat niet kan besteed worden aan de echte noden van ons, burgers.

De meeste Vlaamse gemeenten beslisten om het Burgemeestersconvenant[1] 2030 goed te keuren. In de motivering lezen we het volgende:

  • “Klimaatverandering vormt een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd.”

En verder:

  • “De ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een CO2-inventaris voorzien om de acties die klimaatverandering tegengaan, op te volgen en een klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyse op te stellen.”

Wij stellen ons de vraag of de lokale overheden zich met dergelijke zaken dienen bezig te houden en of dit de burger ten goede komt. Enkele vaststellingen:

  • Energie is sinds de energietransitie duurder geworden door het doorrekenen aan de burger van allerhande bedrijfssubsidies die dienen om deze transitie te realiseren. Hernieuwbare energie is vooral onbetrouwbaar en wordt gesubsidieerd via de achterdeur: namelijk via gascentrales die moeten inspringen als er geen zon is of als het windstil is.
  • Bij een wereldwijde VN bevraging[2] bij 10 miljoen mensen komt klimaatverandering niet voor als topprioriteit. Worden wel genoemd: goede scholing, gezondheid, werkgelegenheid, strijd tegen corruptie, voedselzekerheid, …
  • Bij een onderzoek[3] in 2021 van de VRT en De Standaard kwamen volgende top 5 problemen uit de bus: gezondheidszorg, belastingen, migratie, criminaliteit en economie.
  • Eenzelfde tendens tekent zich af bij de Ipsos peiling[4].

Werken aan deze prioriteiten lijkt ons een beter idee dan het aanleggen van een ‘CO2-inventaris’.

Wij roepen de gemeentebesturen op om zich te focussen op problemen waar de burger echt van wakker ligt. Dit is een kwestie van de juiste inzet van mensen en middelen.

Ten gronde stellen we ons vragen bij het waarheidsgehalte van de mediaberichtgeving omtrent het klimaat. Op deze pagina wordt hier verder op ingegaan.

Verbindende groeten!

In de media word je bijna dagelijks geconfronteerd met items over het klimaat of de klimaatcrisis. Maar je zal zelden horen of zien wat klimaat eigenlijk inhoudt. In de wetenschap wordt klimaat doorgaans gedefinieerd als het gemiddelde weer (temperatuur, neerslag, windrichting, …) over een periode van 30 jaar. Om een betrouwbaar beeld van het klimaat te bekomen, dient dit dus minstens 30 jaar bestudeerd te worden. En niet alleen lokaal, maar wereldwijd als het over het globale plaatje gaat. Het is zinloos uitspraken te doen over het klimaat aan de hand van lokale weerfenomenen zoals dat in de pers maar al te vaak wordt gedaan. Vooral als dit zonder enige duiding gebeurt en trends over een langere periode (minstens 30 jaar) achterwege worden gelaten[5].

Klimaat is het resultaat van zeer veel factoren. De belangrijkste zijn: de intensiteit en activiteit van de zon, de stand van de aardas t.o.v. de zon, de baan die de aarde rond de zon beschrijft (de zogenaamde Milanković cycli), kosmische straling, vulkaanactiviteit, oceaanstromingen en oceaantemperatuur, windrichting en luchtstromingen (zoals de polaire vortex), bewolking en de invloed van broeikasgassen. In de media wordt voornamelijk op dat laatste gefocust. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp (ongeveer 1% of 10.000 ppm) en CO2 (ongeveer 0,04% of 400 ppm). Broeikasgassen voorzien de aarde van een soort isolatieschil die ervoor zorgt dat onze aarde bewoonbaar is. Men schat dat zonder broeikasgassen de gemiddelde temperatuur op aarde zou zakken van 15°C naar -18°C. Broeikasgassen zijn dus levensnoodzakelijk[6]!

Sinds 1850 is het mogelijk om op basis van meteorologische gegevens de evolutie van de globale luchttemperatuur in kaart te brengen aan het aardoppervlak. De meest betrouwbare reconstructie is die van HadCRUT (Hadley centrum voor klimaat onderzoek en de Climate Research Unit van East Anglia[7]). De metingen begonnen in wat men de uitloper van de kleine ijstijd noemt. Logischerwijs stijgt de wereldtemperatuur dan ook. Vanaf 1979 zijn er tevens satellietgegevens beschikbaar. De klimaatdiscussie draait rond volgende vraag: “Is de recente opwarming 100% natuurlijk of zit de mens hier voor iets tussen ?” De recente opwarming is echter niet abnormaal gezien dergelijke opwarming reeds vele malen is voorgekomen (analyse van de Vostok ijskernen brengt de laatste 420.000 jaar in kaart met talloze opwarmingen en afkoelingen). Wat de meeste burgers niet weten is dat veel temperatuurreeksen (bv. GISS[8]) soms administratief aangepast worden[9]. Dit heeft tot gevolg dat historische hittegolven of warme periodes (die niet aan de mens kunnen worden toegeschreven) uit de statistieken[10] gehaald worden. Dit gebeurde onlangs nog in Nederland door het KNMI[11].

vergroening van de aarde

Illustratie van de vergroening van de planeet in de periode 2000-2017: Lichtgroen = 0-4% toename, donkergroen ≥16% toename, licht/donkerbruin = afname.

Dagelijks wordt ons ingepeperd dat de stijging van CO2 een groot probleem is. Het zorgt voor opwarming van de aarde en de wereld zal ontsporen als de hoeveelheid CO2 in de lucht te hoog wordt. Dit eenzijdig verhaal behoeft enige nuance.

Vóór de industriële revolutie bedroeg het CO2 gehalte in onze atmosfeer ca. 270 ppm, wat geologisch gezien een historisch laag gehalte was[12]. Onder de 200 ppm CO2 – wat op het hoogtepunt van ijsvorming tijdens de laatste ijstijd het geval was – wordt plantengroei erg moeilijk en voor sommige plantensoorten zelfs onmogelijk[13]. Planten zijn ongeveer 500 miljoen jaar geleden ontstaan[14],[15]. Toen was de atmosfeer helemaal anders. Er zat zowat 17 keer meer CO2 in de lucht (7000 ppm) dan nu. Het plantenleven ontwikkelde zich in een dergelijke atmosfeer en floreert derhalve bij stijgende CO2 concentraties. In de tuinbouw wordt om die reden CO2 in de broeikassen gespoten tot een niveau van ongeveer 700-1000 ppm. De planten groeien niet alleen sneller, ze groeien ook gelijkmatiger. De kwaliteit is beter en de plant wordt meer resistent tegen droogte en schimmels. De stijging van CO2 heeft dus een positieve invloed op de plantengroei en het oogstrendement wereldwijd[16]. Dat is bijzonder goed nieuws, want het betekent dat minder landbouwgrond nodig is om de mensen van voedsel te voorzien. Er komt meer ruimte vrij voor de natuur. De vergroening van de planeet dankzij de stijgende CO2 hoeveelheid werd door satellieten in beeld gebracht: men spreekt over CO2-fertilisatie[17]. Bovendien zorgt meer groen voor een afkoelend effect – in een bos is het immers koeler dan in de stad.

Wat tevens onderbelicht wordt, is dat opwarming voor de mens beter is dan afkoeling. Volgens een analyse die onlangs in het gereputeerde wetenschappelijke blad The Lancet[18] verscheen, veroorzaakt koude 10 keer meer slachtoffers dan hitte. Een opwarmende planeet betekent dus netto minder klimaatslachtoffers.

Men neemt tegenwoordig zomaar aan dat CO2 verhoging de temperatuur doet stijgen. De gemeten gegevens vertellen ons echter iets anders. Statistische analyse van zowel huidige als geologische data (bv. analyse van de Vostok ijskernen) bevestigen dat het omgekeerd is: een CO2 stijging volgt op een temperatuurstijging[19],[20]! Het is ongelooflijk dat de omgekeerde stelling zo vaak door de media en zelfs in leerboeken wordt verteld. Wanneer oceaanwater opwarmt door de stijgende temperatuur, kan de oceaan minder CO2 oplossen. Hierdoor vormt dit een reservoir voor de afgifte van CO2 (en niet voor de opname). Bij een opwarmende aarde versnelt tevens de bacteriële ademhaling, wat ook bijdraagt tot meer CO2 uitstoot[21].

opwarming tijdens de middeleeuwen

Studies over de middeleeuwse opwarming op Google Maps, incl. resultaten. Rood = opwarming, blauw = afkoeling, geel = droger, groen = vochtiger.

Algemeen wordt aangenomen dat het tijdens de middeleeuwen (periode 900-1350) warmer was dan nu, en dat dit een globaal fenomeen was[22]. Deze stelling wordt ondersteund door meer dan 1000 studies wereldwijd. Deze opwarming en de afkoeling nadien (de kleine ijstijd of het Maunderminimum) kan enkel te wijten zijn aan volledig natuurlijke veranderingen[23].

De middeleeuwse warme periode was een periode van voorspoed[24]. Groenland werd ontdekt door Erik de Rode en men kan tegenwoordig resten van Viking nederzettingen aantreffen onder de permafrost. Dit terwijl de CO2 concentratie toen lager was dan vandaag (~270 ppm). CO2 was toen duidelijk niet de dominante factor en toch was het warmer dan vandaag.

Tijdens de COVID-19 crisis was er een drastische vermindering van menselijke globale CO2 uitstoot. De verschillende lockdowns hadden een onmiddellijke impact op de CO2 uitstoot, die geschat wordt op -17% voor april 2020 en -5% voor het hele jaar 2020. Toch bleef de CO2 hoeveelheid in de atmosfeer aan hetzelfde tempo als voorheen stijgen[25]. Is dat niet raar ? Er is zoveel te doen over CO2 en de mens blijkt er nauwelijks impact op te hebben.

ppm

De hoeveelheid warmte die de aarde naar de ruimte uitstraalt, als functie van golflengte. Blauw = zonder broeikasgassen, groen = zonder CO2, zwart is met huidige CO2 concentratie, rood is bij verdubbeling CO2 concentratie.

Recent hebben twee eminente professoren fysica (William Happer van Princeton University en William van Wijngaarden van York University Toronto) berekend wat het effect is van een verdubbeling van de CO2 concentratie. Het antwoord is schokkend: “verwaarloosbaar effect”! Dit komt omdat er bij 400 ppm reeds verzadiging optreedt van de infrarode stralingsweerkaatsing[26].

In Nederland wil men 28 miljard (!!) euro uitgeven om aan de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen. Deze 28 miljard euro zou staan tegenover een wereldwijde temperatuurdaling van 0,000036°C[27]. Onmeetbaar laag in ruil voor een gigantische kost. Zou deze 28 miljard euro niet beter geïnvesteerd worden in zorg voor ouderen, beter onderwijs, gelijke toegang tot een efficiënt en modern gerecht of – waarom niet – in de nieuwste types kerncentrales ? Nog een pikante opmerking uit het klimaatakkoord: de landen met de grootste uitstoot (China en India) zijn vrijgesteld van emissiebeperkingen tot 2030.

Zonneactiviteit[28],[29],[30]
De belangrijkste warmtebron op onze planeet is uiteraard de zon. De zon levert stralingsenergie, maar deze is niet constant. Er zijn periodes met meer en minder zonneactiviteit. Die variatie noemt men zonnecycli. Zonnecycli verlopen met een vaste periode van ongeveer 11 jaar. Deze variatie lijkt zich ook te vertalen in temperatuurvariaties op onze planeet[31],[32]. In het laatste IPCC rapport (AR6) werd het effect van de zon op de klimaatverandering sterk geminimaliseerd[33].

De Milanković cycli[34],[35]

milanković cycli

De Milanković cycli, samen met de aanduiding van de periodiciteit. A = excentriciteit van de baan van aarde rond de zon, b = obliquity of schuine stand van de aardas t.o.v. het vlak waarin de aarde rond de zon draait en c = de precessie van de aardas en van de elliptische baan rond de zon.

De aardrotatie is niet constant, ook de elliptische baan van de aarde rond de zon is niet steeds dezelfde, deze verlopen periodiek. Milanković beschreef drie variaties:

  • De excentriciteit van de baan van de aarde rond de zon (een periode van 100.000 tot 400.000 jaar);
  • De stand van de aardas t.o.v. het vlak van haar baan rond de zon (een periode van 41.000 jaar);
  • De tolbeweging of precessie van de aarde (een periode van 19.000 tot 23.000 jaar).

Dit samenspel van periodes lijkt overeen te komen met de periodiciteit van ijstijden. Recent werd één van de Milanković cycli in verband gebracht met de periodieke vergroening én verwoestijning van de Sahara.

Kosmische straling[36],[37]
Een belangrijke alternatieve theorie over klimaatverandering is die van Hendrik Svensmark en Nir Shaviv. Volgens deze theorie leveren variaties in kosmische straling een bijdrage aan het klimaat. Kosmische straling veroorzaakt ionisatie in de atmosfeer en deze kan aerosol en wolkenvorming beïnvloeden en dus ook het klimaat. Kosmische straling varieert doorheen de tijd. Dit komt door de stand van de planeten en de plaats van ons zonnestelsel in ons sterrenstelsel.

Oceaanstromingen en windrichting[38],[39][40],[41]
Hoewel de Canadese stad Quebec op ongeveer dezelfde breedtegraad ligt als Brussel, is het klimaat in Quebec merkbaar anders, met warmere zomers en strengere winters. Dit ligt aan de zeestromingen. In België profiteren we van een warme golfstroom (de Noord-Atlantische Drift).

Te vermelden is ook de Noord-Atlantische oscillatie: windkracht en windrichting worden hierdoor bepaald. Westenwind brengt koele en vochtige wind naar Europa. Dit zorgt voor koele zomers en vochtige winters wanneer deze vaak voorkomt. Deze zaken zijn moeilijk te modelleren maar hebben wel een belangrijke invloed op het klimaat.

Tot slot zijn er de golfstromen in de Stille Oceaan ter hoogte van de evenaar die verantwoordelijk zijn voor El Niño (warmer en regenachtiger aan de westkust het Amerikaanse continent) en La Niña (kouder en droger) fenomenen die tevens een sterke invloed hebben op de wereldtemperatuur. Momenteel zitten we in de El Niño fase, die grotendeels de recente temperatuurstijging verklaart.

Vulkanisme[42],[43],[44],[45]
Vulkanisme kan het klimaat sterk beïnvloeden. Uitbarstingen blazen grote hoeveelheden fijn stof in de atmosfeer die het zonlicht weerkaatsen. Dit zorgt voor afkoeling en mislukte oogsten, bijvoorbeeld bij de uitbarsting van de vulkaan Tambora in 1815, waarbij de wereldtemperatuur naar schatting met 0,3°C daalde (het jaar dat de zon niet meer scheen). Meer recent, in 1991, was er de uitbarsting van de Pinatubo vulkaan. Er zijn ook onderwatervulkanen. Deze kunnen grote hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer jagen, wat dan weer voor opwarming kan zorgen. Dit laatste gebeurde recent met de uitbarsting van een onderwatervulkaan in de buurt van de eilandengroep Tonga (Oceanië). Wist je trouwens dat er onder het ijs van Antarctica maar liefst 91 vulkanen actief zijn ?

De mens ?[46],[47],[48]
Of de mens globaal een verschil maakt op het klimaat weten we niet, maar lokaal kan de mens zeker een verschil maken. Sinds het beperken van de hoeveelheid zwavel in fossiele brandstoffen, is de uitstoot van aerosolen sterk verminderd. Zwaveldioxide deeltjes weerkaatsen zonlicht en hebben dus een afkoelend effect. Men schat dat in Nederland sinds 1989 10% meer zonlicht de bodem bereikt. Dit is wellicht ook (mede) een gevolg van een wijzigende luchtcirculatie waardoor er minder bewolking is. Een deel van de lokale opwarming in Nederland, en bij uitbreiding in heel Europa, zou dus net een gevolg kunnen zijn van milieumaatregelen die leiden tot schonere lucht en minder bewolking.

Een vaak gehoord argument van klimaatalarmisten is dat 97% van de wetenschappers akkoord zou zijn dat er een klimaatcrisis is en dat de mens de belangrijkste bijdrage levert tot (de verandering van) het klimaat. Deze stelling is fout. De 97% consensus is afkomstig uit een publicatie[49] van John Cook uit 2013 die de toets van kritiek niet doorstaat: in deze studie neemt men een willekeurige selectie op van ongeveer 11.000 publicaties waarin de auteur het volgende stelt: 66,4% (de grote meerderheid van de publicaties) neemt geen positie in, 32,6% ziet een invloed van de mens en 0,7% ziet geen invloed. Cook heeft de papers die geen positie innamen niet meegenomen in zijn analyse om tot de 97% gefabriceerde ‘consensus’ te komen. Wanneer men inzoomt op de 32,6% van de publicaties die de stelling van opwarming veroorzaakt door de mens ondersteunen, zijn daar ook grote verschillen in te zien, gaande van de mens is de hoofdoorzaak, tot de mens speelt een (kleine) rol in bijdrage tot klimaatopwarming. Men gooit dus alles op een hoopje zonder enige nuancering.

Er zijn vandaag en in het verleden verschillende initiatieven van wetenschappers geweest die zich uitspreken tegen de stelling dat er een klimaatcrisis is en dat de mens de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde is. Het bekendste initiatief is de Wereld Klimaat Verklaring (WCD) waar onlangs nog prof. dr. John Clauser, Nobelprijswinnaar Fysica 2022 zich bij aangesloten heeft[50], samen met 1800 andere wetenschappers. Zie ook de bevraging[51] van George Mason University en de petitie[52] van prof. dr. Frederick Seitz, ondertekend door meer dan 30.000 Amerikaanse wetenschappers, waaronder 9000 PhDs. Doorgaans zijn deze wetenschappers gepensioneerd of hebben ze reeds hun sporen verdiend. Want wetenschappers die zich uitspreken tegen de consensus riskeren toegang tot onderzoeksgelden te verliezen en publieke verontwaardiging over zich heen te krijgen. Uiteindelijk is het bereiken van een consensus in de wetenschap geen garantie dat de consensus klopt – dat is tijdens de COVID-19 crisis duidelijk gebleken: denk aan de ‘evoluerende inzichten’.

Onafhankelijk ?
De media worden vaak de vierde macht genoemd omdat ze zoveel invloed hebben op de bevolking. De media brengen enerzijds graag doemberichten omdat slecht nieuws nu eenmaal goed verkoopt. Anderzijds staan de media onder invloed van activistische organisaties die met gerichte persberichten het nieuws sturen. Veel media ontvangen, via de achterdeur, overheidssubsidies. In België (maar ook in andere landen) loopt dit in de tientallen miljoenen euro door krantencontracten. En voor wat hoort wat, nietwaar ? Deze media zijn dus niet volledig onafhankelijk. Media behoren woord en wederwoord te brengen maar verzaken steeds meer aan die maatschappelijke plicht. Tot slot verdienen de media ook geld via reclameboodschappen van bedrijven die welvaren bij een bepaald type (klimaat)beleid.

Trusted News Initiative – Oxford Climate Journalism Network[53],[54]
The Trusted News Initiative (TNI) is een internationale samenwerking van medianetwerken en sommige sociale media om ‘desinformatie’ te bestrijden. Het TNI werd opgericht door Jessica Cecil van de BBC. Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat dit initiatief uitmondde in censuur van correcte, maar niet gewenste informatie. Ook de reputatie van hoog gewaardeerde wetenschappers die trouw bleven aan hun wetenschappelijke visie, moest eraan geloven. Het niet objectief weergeven van feiten en het ontnemen van woord en wederwoord, leidt tot een maatschappij waarbij een elite bepaalt wat de bevolking mag weten. Dergelijke aanpak vertraagt vooruitgang en welvaart voor de brede bevolking.

De EBU (European Broadcasting Union), waar de VRT lid van is, en sociale mediaplatformen als Google, Microsoft (Bing, LinkedIn) en Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) hebben zich aangesloten bij het TNI. De bronnen die het TNI aanhaalt om informatie van desinformatie te scheiden, zijn officiële bronnen. Maar ook uit officiële bronnen kan selectief geput worden: het volstaat om gegevens te verdoezelen die niet in het plaatje passen. Daardoor wordt de volledige context misleidend weergegeven.

Wat te denken van het Oxford Climate Journalism Network (OCJN) ? Dit netwerk werd gesticht met fondsen van miljardairs (o.a. Laudes Foundation, European Climate Fund dat gesteund wordt door Extinction Rebellion van oprichter en miljardair Sir Christopher Hohn, Google News initiative en Meta Journalism Project). Deze organisatie leidt wereldwijd gratis journalisten en klimaatactivisten op. Onder andere ook journalisten van de BBC. OCJN is ook onderdeel van het Reuters Institute bij de universiteit van Oxford. Gelooft u dat uit dit initiatief veel objectieve informatie zal voortspruiten ?

Subsidies voor klimaatactivisten[55]
De EU geeft talloze NGO’s subsidies voor klimaatactivisme. Als het allemaal zo duidelijk is, waarom wordt er dan zoveel geld gepompt in allerhande NGO’s die vervolgens de bevolking moeten overtuigen ? Wat te denken van CAN (Climate Action Network) Europe, dat stemadvies geeft voor ‘klimaatvriendelijke’ politieke partijen ?

Talloze NGO’s en organisaties ijveren voor een beter klimaat[56]
In België zijn de meeste organisaties die klimaatinitiatieven steunen, aangesloten bij de klimaatcoalitie. Deze organisaties hebben weinig met wetenschap te maken en worden zonder uitzondering, geheel of gedeeltelijk, gesubsidieerd door de staat. Doorgaans zijn het organisaties met een maatschappijvisie die gesteund is op collectivisme. Eerder dan dat ze uitgaan van het belang van de burger en de lokale gemeenschap.

Een moderne samenleving kan niet behoorlijk functioneren zonder energie. Energie moet betrouwbaar zijn, constant voorradig en vraaggestuurd. Als de energievraag groot is (bv. gedurende de dag) moet er meer energie beschikbaar zijn en als de vraag daalt, moet men daarop ook in zekere mate kunnen inspelen. De energiebronnen moeten ook over voldoende densiteit beschikken. De moderne energievraag is namelijk zeer groot. Daarom moeten de energiebronnen ook een zeer groot vermogen kunnen opwekken. Tot slot dient energie zo goedkoop mogelijk te zijn zodat een basiscomfort voor iedere burger haalbaar is.

Men kan hierop inspelen door een permanente energiebron te koppelen aan een variabele energiebron. Deze laatste moet dan gemakkelijk aan of uit te schakelen zijn.

Zon- en windenergie zijn niet vraaggestuurd en dat is het probleem: beide bronnen zijn afhankelijk van weerselementen. De grootste energievraag is er in de winter. Tijdens de winter kan het soms wekenlang niet waaien en bewolkt zijn. En als de zon schijnt, dan is dat alvast minder lang, hoog en krachtig. Dergelijke lange periodes kunnen niet overbrugd worden zonder een back-up. De reserves hiervoor zijn steeds gascentrales. Deze kan men makkelijk aan- en afschakelen. Logischerwijs gaat er geen enkele producent een gascentrale neerzetten als deze niet vooraf een garantie heeft dat deze voldoende kan draaien en dus winstgevend is. Gascentrales als back-up voor zon- en windenergie dienen dus steeds te worden gesubsidieerd en die kost dient men bij de kost van wind- en zonne-energie installaties te tellen.

Wegens de onbetrouwbaarheid van wind en zon, dient ook het elektriciteitsnet aangepast te worden en moet er een grotere vermogenscapaciteit worden uitgerold (lees: dikkere koperen kabels in de grond) wat een zeer kostelijke aangelegenheid is.

Het moge daarmee duidelijk zijn dat geen enkele energiebron perfect is. Voor de Vlaamse situatie lijkt een combinatie van kernenergie[57] en gascentrales de meest geschikte oplossing. Wind- en zonne-energie kunnen hoogstens een kleine rol spelen: te onbetrouwbaar, te duur en niet voldoende energie”dens” (kWh opbrengst per m2 of m3) voor ons klein landoppervlak.

Een overzicht van alle mogelijke energiebronnen:

overzicht energiebronnen

Ideologie
Ideologische klimaatmaatregelen, geëtaleerde onkunde in de energietransitie, megalomaan natuurbeheer: het wordt allemaal gestuurd door ideologische wensmodellen. Deze modellen hebben weinig voorspellend vermogen evenals een verklarende kracht die tekortschiet.

Vanuit deze ideologische benadering is het onmogelijk om een wetenschappelijke discussie aan te gaan[58]. De burger wordt daarentegen gedwongen om deze bedrieglijke consensusmodellen te aanvaarden, met alle financiële consequenties van dien.

Modellen
Klimaatwetenschap gaat vooral over modellen. Een model werkt met aannames en is dus in feite een mening. Deze mening is verpakt in wiskundige formules. De coronapandemie en het stikstofdecreet hebben ons alvast geleerd hoe modellen werken. Eens deze modellen blindelings gevolgd worden, kunnen ze zeer veel schade berokkenen. Modellen kunnen ons enkel iets leren binnen de gehanteerde aannames én binnen de effectieve werking van het model. Ze gebruiken als stuurmiddel is roekeloos en ondoordacht. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare input en meningen steeds te overwegen. Dit blijkt momenteel niet meer mogelijk te zijn.

Het grotere plaatje
De huidige focus op het klimaat zuigt de aandacht weg van talrijke lokale milieuproblemen wereldwijd. Doorgaans worden deze veroorzaakt door grote industriële bedrijven met toelating van een gewillige overheid zonder veel oog voor de mens of natuur. Door de huidige fixatie op enkel en alleen menselijke CO2-uitstoot zal dit breed en dus mondiaal milieuprobleem nooit opgelost geraken. Wel in tegendeel! Helaas wordt deze fixatie eindeloos gepropageerd door nieuwsberichten in de media en de politiek. Dit gebeurt met een hoog gehalte aan zowel angstzaaierij als het cultiveren van schuldgevoelens. Hierdoor beginnen onze kinderen zich al ongemakkelijk te voelen bij het uitademen[59].

Democratie en politiek
In onze democratie heeft de burger nog een stem: evalueer in het stemhokje of de maatregelen die worden voorgesteld zoden aan de dijk brengen. Aan de (kandidaat) politici van ALLE partijen: zorg ervoor dat onze gemeente goed bestuurd wordt[60] en blijf realistisch: het klimaat ‘redden’ is een absurde leidraad. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om uit het Burgemeerstersconvenant te stappen.

“Onze kleinkinderen zullen zich verbaasd afvragen waarom zoveel wetenschappers zich kritiekloos achter die rammelende politieke modellen schaarden.”

Bronnen

[1] Burgemeestersconvenant
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgemeestersconvenant
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgemeestersconvenant-co2-inventarissen
https://www.vlaanderen.be/lokaal-energie-en-klimaatbeleid/burgemeestersconvenant

[2] Welfare in the 21st century: Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change, and the cost of climate policies, p. 28 fig. 29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520304157#bib0162

[3] VRT De Stemming: is de Vlaming een flamingant ? Of willen we toch liever meer België ?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/21/is-de-vlaming-een-flamingant-of-toch-liever-meer-belgie/

[4] IPSOS peiling: What worries the World ?
https://www.ipsos.com/en-be/what-worries-world-september-2023-concern-about-crime-reaches-highest-level-pandemic

[5] KNMI Kennis- en datacentrum: Klimaat
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaat/

[6] NASA earth observatory: Energy Balance
https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

[7] Climate4you
https://climate4you.com/

[8] GISS data
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

[9] Papers describing the main updates to the CIGS data analysis
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018JD029522

[10] MDPI, Peter O’Neill et al.: Evaluation of the Homogenization Adjustments Applied to European Temperature Records in the Global Historical Climatology Network Dataset
https://www.mdpi.com/2073-4433/13/2/285

[11] Springer Link, Frans Dijkstra et al.: Reassessment of the homogenization of daily maximum temperatures in the Netherlands since 1901
https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-021-03887-4

[12] An astronomically dated record of Earth’s climate and its predictability over the last 66 million years
https://klimaatveranda.nl/2021/06/15/66-miljoen-jaar-co2-en-klimaat/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba6853/
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-earth-082420-063026

[13] Plant responses to low [CO2] of the past
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2010.03441.xt

[14] UK Natural History Museum: Plant Life on Earth is much older than we thought
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2018/february/plant-life-on-earth-is-much-older-than-we-thought.html

[15] Science Direct: The Interrelationships of Land Plants and the Nature of the Ancestral Embryophyte
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982218300964

[16] Marleen Esmeijer (ed.): CO2 in Greenhouse Horticulture
https://edepot.wur.nl/369019

[17] NASA, David J.C. MacKay: Carbon Dioxide Fertilization greening Earth
https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/

[18] Excess mortality attributed to heat and cold: a health impact assessment study in 854 cities in Europe – The Lancet Planetary Health
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00023-2/fulltext

[19] On Hens, Eggs, Temperatures and CO2: Causal Links in Earth’s Atmosphere – Science
https://www.mdpi.com/2413-4155/5/3/35

[20] Revisiting causality using stochastics: Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2021.0836

[21] Community-level respiration of prokaryotic microbes may rise with global warming | Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13109-1

[22] Newsletterarchiv über aktuelle Klimathemen Project: Mapping the medieval warm Period
https://archiv.klimanachrichten.de/mapping-the-medieval-warm-period/

[23] Advancing Earth and Space Sciences, Shaopeng Huang et al.: Late Quaternary temperature changes seen in world-wide continental heat flow measurements
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/97GL01846

[24] National Geographic, Armando Alberola Romá: Klimaatverandering in de Middeleeuwen
https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2019/06/klimaatverandering-in-de-middeleeuwen

[25] Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement | Nature Climate Change
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x

[26] Cornell University, William Happer en William van Wijngaarden: Atmosphere and Greenhouse Gas Primer
https://arxiv.org/abs/2303.00808

[27] YouTube: Jetten (D66) wil 28 miljard uitgeven om 0,000036 graden opwarming wereldwijd te voorkomen
https://www.youtube.com/watch?v=N5jtc4ZWmYw

[28] Solar Cycle Science: Discover the Solar Cycle!
http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

[29] National Oceanic and Atmospheric Administration: Solar Cycle Progression
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

[30] Science, Length of the Solar Cycle: An Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate
https://www.science.org/doi/10.1126/science.254.5032.698

[31] Looking At The Sun
https://www.youtube.com/watch?v=rJIw7ulYaGk

[32] De invloed van de zon op de opwarming van de aarde: klimaatfeiten
https://www.klimaatfeiten.nl/oorzaken/zon

[33] Climate Change 2021: The Physical Science Basis | IPPC > pagina 959 Fig. 7.6
https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

[34] Geophysical Research Letters, Gerard Roe: In defense of Milanković
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006GL027817

[35] Phys.org, Edward Armstrong: The Sahara Desert used to be a green savannah: Research explains why
https://phys.org/news/2023-12-sahara-green-savannah.html

[36] Nature scientific reports: Atmospheric ionization and cloud radiative forcing
https://www.nature.com/articles/s41598-021-99033-1

[37] YouTube, Nir Shaviv: The Cosmic Ray Climate Link
https://www.youtube.com/watch?v=p9gjU1T4XL4

[38] Britannica: North Atlantic Current, Atlantic Ocean
https://www.britannica.com/place/North-Atlantic-Current

[39] Climate Data Guide: Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO) and Atlantic Multidecadal Variability (AMV)
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo

[40] El Niño-La Niña cyclus
https://www.youtube.com/watch?v=tyPq86yM_Ic

[41] El Niño and La Niña: Frequently asked questions
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a-frequently-asked-questions

[42] NASA earth observatory: Global Effects of Mount Pinatubo
https://earthobservatory.nasa.gov/images/1510/global-effects-of-mount-pinatubo

[43] Wetenschap InfoNu: De uitbarsting van de vulkaan Tambora
https://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/56328-de-uitbarsting-van-de-vulkaan-tambora.html

[44] VRT NWS: Enorme uitbarsting onderzeese vulkaan in Stille Oceaan veroorzaakt tsunami die merkbaar was tot in Amerika
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/15/gigantische-onderwateruitbarsting-in-stille-zuidzee-zichtbaar-va/

[45] Lyell Geological Society Publications: A new volcanic province: an inventory of subglacial volcanoes in West Antarctica
https://www.lyellcollection.org/doi/10.1144/SP461.7

[46] EOS Wetenschap: Schonere lucht is slecht voor klimaat
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/schonere-lucht-slecht-voor-klimaat

[47] Klimaatgek: Sinds 1989 steeds meer zon in De Bilt
https://klimaatgek.nl/wordpress/2023/02/04/sinds-1989-steeds-meer-zon-in-de-bilt/

[48] Klimaatgek: Europa en de zon
https://klimaatgek.nl/wordpress/2022/06/05/europa-en-de-zon/

[49] IOP Science, John Cook et al.: Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

[50] CLINTEL: Nobel Prize winner Dr. John F. Clauser signs the Clintel World Climate Declaration
https://clintel.org/nobel-prize-winner-dr-john-f-clauser-signs-the-clintel-world-climate-declaration/

[51] American Meteorological Society, Neil Stenhouse et al.: Meteorologists’ Views About Global Warming
https://journals.ametsoc.org/configurable/content/journals$002fbams$002f95$002f7$002fbams-d-13-00091.1.xml

[52] Frederick Seitz (National Academy of Sciences, Rockefeller University): Global Warning Petition Project
http://www.petitionproject.org/

[53] GlobalResearch, Censorship and Global Information Control: Who is behind the “Trusted News Initiative”(TNI) ?
https://www.globalresearch.ca/who-behind-trusted-news-initiative/5790640

[54] The Daily Sceptic, Chris Morrison: BBC ‘Disinformation’ Reporter Plans Six-Month Sabbatical to go on Climate Course Funded by Green Billionaires
https://dailysceptic.org/2023/12/28/bbc-disinformation-reporter-plans-six-month-sabbatical-to-go-on-climate-course-funded-by-green-billionaires/

[55] Doorbraak, Lode Goukens: Groenlinks stemadvies met EU-subsidies
https://doorbraak.be/groenlinks-stemadvies-met-eu-subsidies

[56] KlimaatCoalitie vzw: Onze leden
https://klimaatcoalitie.be/nl/onze-leden/

[57] The RIC Report: The nuclear necessity | BofA Global Research
https://advisoranalyst.com/wp-content/uploads/2023/05/bofa-the-ric-report-the-nuclear-necessity-20230509.pdf

[58] Doorbraak, Rob lemeire: Een klimaatconsensus, werkelijk ?
https://doorbraak.be/klimaatconsensus-bodifee/

[59] Angstzaaiers profiteren van klimaatcrisis | Telegraaf.nl
https://www.telegraaf.nl/podcast/2109557608/angstzaaiers-profiteren-van-klimaatcrisis

[60] De Gemeente-Stadsmonitor bewoners enquête, gepubliceerd op 23 januari 2024
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/over-de-monitor/nieuwsberichten/welkom-bij-de-gemeente-stadsmonitor

Deze pagina werd gepubliceerd op 21 februari 2024